Notice: This page is available for archival purposes only. Information contained herein may be out of date.

ויתור

בבואך להשתמש באתר האינטרנט aiic.net הנך מביע הסכמתך למדיניות ההגנה על הפרטיות שלהלן והסכמתך לתנאיה, כמפורט.

החומר המתפרסם באתר הינו למטרת מידע בלבד. על אף מאמצינו לספק מידע מדויק, עלולות להופיע טעויות מעת לעת. בטרם תפעל, בהתבסס על מידע שראית באתר שלנו, עליך לאמת כל עובדה החשובה להחלטותיך. aiic ו- aiic.net לא יהיו אחראים לתוצאות של כל פעולה שננקטה על יסוד המידע הנכלל באתר זה.

aiic.net אינו אחראי ולא יוכל לערוב לתפקודם של טובין או שירותים הניתנים על ידי כל מקור המוזכר באתר שלנו, או על ידי אחרים שאל האתרים שלהם אנו קשורים, או של משתמשים המפרסמים נושא לתגובה.

הפורומים ושטחי פרסום פתוחים אחרים באתר זה עומדים לרשות הציבור במטרה לעודד חילופי מידע ורעיונות פתוחים. איננו בודקים, ואיננו יכולים לבדוק, כל פריט המתפרסם בהם. יתכן שיכללו מידע ודעות של מגוון אנשים וארגונים אחרים מלבד aiic. aiic איננו תומך, בהכרח, בתוכן של כל פרסום כזה ואיננו ערב לדיוקו. האחריות למה שמתפרסם בפורומים ובשטחי הפרסום הפתוחים האחרים באתר חלה על כל משתמש. המשתמש לבדו אחראי לחומר שהוא מפרסם. המשתמשים מסכימים שלא לפרסם או להעביר כל חומר משמיץ, משפיל, תועבה, מאיים, בלתי-חוקי, או כל חומר אחר הפוגע ביכולת של אחרים ליהנות מן האתר או הפוגע בזכויותיהם של אחרים. הנך מסכים שלא לפרסם כל פרסומת אישית או מסחרית באתר זה.

אנו שומרים לעצמנו את הזכות למנוע כניסה מכל מי שבעינינו הפר תנאים אלה או כל תנאי אחר של הסכם זה. על אף שאין aiic.net יכול לפקח על כל הפרסומים בפורומים ובשטחי הפרסום הפתוחים האחרים, אנו שומרים לעצמנו את הזכות (אף שאיננו מתחייבים לכך) למחוק או לערוך כל פרסום המובא לתשומת לבנו ואשר אנו רואים כבלתי מתקבל או בלתי מתאים, בין אם מסיבה חוקית או אחרת. במהלך העסקים הרגיל לא נבדוק מסרים אלקטרוניים פרטיים שאינם ממוענים ל-aiic.net. עם זאת, אנו נציית לדרישות החוק בנוגע לחשיפה של מסרים כאלה בפני אחרים, לרבות זרועות אכיפת החוק למיניהן.


Recommended citation format:
AIIC. "ויתור". aiic.ca December 6, 2001. Accessed August 22, 2017. <http://aiic.ca/p/1588>.